Антична тіра


Проект «Віртуальний музей та 3-D модель Пам’ятки археології національного значення городище «Антічна Тіра» був реалізований в межах партнерської програми «Культура.Туризм. Регіони» Українського культурного фонду, Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» (КЕУ) та Офісу розвитку малого та середнього підприємництва (SME.DO ) при Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Візуалізація античної тіри (Unreal engine 4)

Tyras ancient Greek city by AERO3D on Sketchfab

Афродіта
Як правило, в грецьких полісах для божеств, культ яких мав офіційний характер, будувалися храми. Храм, в поданні греків, був житлом бога. Зазвичай в ньому знаходилася статуя бога, предмети культу, різні дари і інша храмова начиння. У ті ж 60-ті рр. минулого століття на розкопках Тіри була знайдена особливо незвичайна теракота 3-2 ст. до н.е., що представляє оголену Афродіту з великим круглим медальйоном на грудях. Афродіта широко шанували в стародавній Греції, вона була богинею любові і краси, природи, вічної весни і життя, а також вважалася покровителькою мореплавства, родючості, шлюбів і навіть пологів. Культ Афродіти проникає в Тиру з першими грецькими колоністами і користується великою популярністю серед міських жителів (хоча залишається приватним культом) протягом всієї античної епохи.
Aphrodite
As a rule, in the Greek city-states temples were built for the deities whose cult had an official character. The temple, in the view of the Greeks, was the dwelling of God. Usually it contained a statue of a god, religious objects, various gifts and other temple utensils. In the same 60s. of the last century on the excavations of Tyra, a particularly unusual terracotta of the 3rd-2nd centuries was found. BC, representing a nude Aphrodite with a large round medallion on her chest. Aphrodite was widely revered in ancient Greece, she was the goddess of love and beauty, nature, eternal spring and life, and was also considered the patroness of navigation, fertility, marriage and even childbirth. The cult of Aphrodite infiltrated Thira with the first Greek colonists and was very popular among city dwellers (although it remains a private cult) throughout the ancient era.
АФРОДИТА. 2в. до н.е. Із зібрання ОАМ
Одним з рідкісних експонатів в зборах Одеського археологічного музею, є кістяна статуетка Афродіти, що пливе на раковині з Еротом. Вирізана статуетка з рогу благородного оленя. Афродіта зображена в повний зріст, з оголеним торсом, в правій руці вона тримає рульове колесо, на якому тримається мініатюрна фігурка Ерота. У грецьких містах культ Афродіти був досить популярний. Її вважали покровителькою любові і краси, морською богинею, яка допомагала морякам, корабелам і торговцям і шанували як захисницю грецьких полісів. З культом Афродіти пов'язаний образ немовляти Ерота, якого вважали її сином, який був її невідлучно супутником і помічником. Така сюжетна композиція підкреслювала основну функцію Афродіти і Ерота - заступництво закоханим, а любов сприймалася як радість життя і зародження нової. Такі мініатюрні скульптури призначалися для приватного життя і релігійних потреб населення міста і хори.
APHRODITE. 2c. BC. From the OAM collection
One of the rarest exhibits in the collection of the Odessa Archaeological Museum is a bone statuette of Aphrodite floating on a shell with Eros. A figurine is carved from the horn of a red deer. Aphrodite is depicted in full growth, with a naked torso, in her right hand she holds the steering wheel, which holds a miniature figure of Eros. In Greek cities, the cult of Aphrodite was quite popular. She was considered the patroness of love and beauty, a sea goddess who helped sailors, shipbuilders and merchants, and was revered as the protector of Greek poleis. The image of the baby Eros is associated with the cult of Aphrodite, who was considered her son, who was her constant companion and assistant. Such a plot composition emphasized the main function of Aphrodite and Eros - patronage of lovers, and love was perceived as the joy of life and the birth of a new one. Such miniature sculptures were intended for the privacy and religious needs of the city's population and the choir.
ДІОНІС. Римське час. З колекції ОАМ
Серед богів вмирає і відроджується природи Діоніс, грецький бог родючості, виноробства, виноградарства, бенкетів і сімпоз, займав одне з провідних місць. Його культ в Понте і Північному Причорномор'ї вважався не тільки офіційним, але навіть царським. При проведенні розкопок Тіри в 2005 р, був знайдений фрагмент мармурової статуетки зображає молодого Діоніса з спадаючими на плечі локонами. Протягом багатьох століть образ Діоніса відповідав класичного типу грецького мистецтва. Це був прекрасний і вічно молодий юнак з вінком з виноградної лози на голові і кубком вина в руці. Поетичний і граціозний він був наділений високою духовністю.
DIONYSUS. Roman time. From the OAM collection
Among the gods of a dying and reborn nature, Dionysus, the Greek god of fertility, winemaking, viticulture, feasts and symposia, occupied one of the leading places. His cult in Pontus and the Northern Black Sea region was considered not only official, but even royal. During the excavations of Tyra in 2005, a fragment of a marble statuette depicting a young Dionysus with curls falling over his shoulders was found. For many centuries, the image of Dionysus corresponded to the classical type of Greek art. He was a beautiful and eternally young man with a vine wreath on his head and a goblet of wine in his hand. Poetic and graceful, he was endowed with a sublime spirituality.
Кубок з діпінті (написом)
В одному з домашніх святилищ Тіри на початку 70-х років ХХ ст. були знайдені кубки з написами. Одна з написів проголошувала «Пий, та радій». Сама форма кубків досить популярна, а ось написи зустрічаються рідко. Такі кубки призначалися для пиятик в честь богів, в тому числі і підземного світу, а після смерті їх господарів як культових речей клалися в могили. Дослідники вважають, що можливо в цьому домашньому святилище могли приносити жертви і узливання душам померлих предків, яких греки шанували як своїх божеств.
Cup with dipinty (inscription)
In one of the home sanctuaries of Tyra in the early 70s of the twentieth century. cups with inscriptions were found. One of the inscriptions read "Drink and rejoice." The very shape of the cups is quite popular, but the inscriptions are rare. Such cups were intended for libations in honor of the gods, including the underworld, and after the death of their owners, they were placed in the graves as cult things. Researchers believe that it is possible in this home sanctuary that sacrifices and libations could be made to the souls of deceased ancestors, whom the Greeks revered as their deities.
МАСКА АКТОРА ( «маска раба»). 4-2вв. до н.е. З колекції ОАМ
Теракотові статуетки становлять особливий розділ античної скульптури - скульптуру малих форм. Виконані з обпаленої глини теракоти дають багатий матеріал для вивчення багатьох сторін життя стародавніх греків. У матеріалах ОАМ, зібраних з розкопок Тіри, зберігається теракотова комічна маска актора з простонародними рисами (можливо слуги або раба). Низький лоб з глибокими зморшками, великий сміється рот. Маска Дволика: прямий фас - маска сатира, перевернутий фас - бородате обличчя. На лицьовій частині збереглися сліди білої і червоної фарби. Подібні мініатюрні копії театральних масок за однією з версій приносили в храм або поміщали в поховання. Іноді такими масками декорували саркофаги.
МАСКА трагічного актора. 1-2вв. н.е. З колекції ОАМ
В античні часи театральні маски використовувалися не тільки на театральних підмостках, а й відтворювалися в мозаїці, фресках і теракота. Мініатюрні теракотові трагічні і комічні маски були надзвичайно популярним декоративним елементом. Трагічна маска актора із зібрання ОАМ була виготовлена ​​з червоної глини, на якій збереглися сліди білої і червоної фарби. Саме білий колір був атрибутом і ознакою найстарішого театрального героя.
MASK OF THE ACTOR ("slave mask"). 4-2 cc. BC. From the OAM collection
Terracotta figurines constitute a special section of antique sculpture - small sculptures. Terracotta made of baked clay provide rich material for studying many aspects of the life of the ancient Greeks. The OAM materials collected from the excavations of Tyra contain a terracotta comic mask of an actor with common features (perhaps a servant or a slave). Low forehead with deep wrinkles, large laughing mouth. The mask is two-faced: straight face - satyr mask, inverted face - bearded face. Traces of white and red paint have been preserved on the obverse. According to one version, such miniature copies of theatrical masks were brought to the temple or placed in a burial. Sometimes sarcophagi were decorated with such masks.
MASK OF A TRAGIC ACTOR. 1-2c. AD From the OAM collection
In ancient times, theatrical masks were used not only on the stage, but also reproduced in mosaics, frescoes and terracotta. Miniature terracotta tragic and comic masks were extremely popular decorative elements. The tragic mask of the actor from the OAM collection was made of red clay with traces of white and red paint. It was the white color that was the attribute and sign of the oldest theatrical hero.
МЕДУЗА ГОРГОНА. 3-2вв. до н.е. З колекції ОАМ
За більш ніж столітню історію дослідження Тіри був отриманий величезний фактичний матеріал, вивчення якого може дати цілісну картину про життя і вірування давніх греків. В античні часи одним з найбільш примітних персонажів грецької міфології була Медуза Горгона, яка була єдиною смертної з трьох жахливих сестер Горгон. Згідно з переказами, Афіна перетворила Медузу в змееволосое чудовисько, один погляд якої звертав все живе на камінь, за те, що та насмілилася змагатися з нею в красі. У зборах ОАМ зберігається невеликий накладної кістяний медальйон круглої форми із зображенням Медузи Горгони в анфас. По-дитячому пухке обличчя, з повними щоками, акуратним прямим носом, маленьким підборіддям і ротом з м'якими губами ... Рельєф був розфарбований. Волосся - жовтою фарбою, губи і повіки - червоною. Зображення Медузи були дуже популярні: їх можна побачити на монетах, хлібних формах, келихах для вина, зброї, прикрасах, фасадах будівель. Греки вірили, що сила Медузи захищає і оберігає їх від зла.
MEDUSA GORGON. 3-2 cc. BC. From the OAM collection
For more than a century of research into Tyra, a huge amount of factual material has been obtained, the study of which can give a holistic picture of the life and beliefs of the ancient Greeks. In ancient times, one of the most notable characters in Greek mythology was Medusa the Gorgon, who was the only mortal of the three monstrous Gorgon sisters. According to legend, Athena turned Medusa into a serpentine monster, one glance of which turned all living things to stone, because she dared to compete with her in beauty. The OAM collection contains a small round-shaped applied bone medallion depicting Medusa the Gorgon in full face. A childishly plump face, with full cheeks, a neat straight nose, a small chin and a mouth with soft lips ... The relief was painted. Hair - yellow, lips and eyelids - red. Images of Medusa were very popular: they can be seen on coins, bread molds, wine glasses, weapons, decorations, and building facades. The Greeks believed that the power of Medusa protects and protects them from evil.
Світильник бронзовий
Однією з найважливіших категорій археологічного матеріалу є світильники, які масово виготовлялися в античному світі. Найбільшого поширення отримували глиняні, поряд з ними виготовлялися ще кам'яні і металеві. У Тирі світильники з металу велика рідкість. Найцікавішим є двуріжковий бронзовий світильник на високій підставці, з різко відокремленими від Тулова і чітко розташованими ріжками. Вінчала цей світильник висока ручка у вигляді Хрісми (обламана). Це була монограма імені Христа, яка використовувалася в IV-VI ст. н. е. і символізувала приналежність до християнської релігії. Такий світильник був парадним, швидше за все використовувався як християнська храмова начиння, що свідчило про активне поширення християнства в усьому Північному Причорномор'ї.
Bronze lamp
One of the most important categories of archaeological material is lamps, which were mass-produced in the ancient world. The most widespread were clay ones, along with them stone and metal were also made. Metal lamps are very rare in Tire. The most interesting is a two-horned bronze lamp on a high stand, with horns sharply separated from the body and clearly located. This lamp was crowned with a high handle in the form of Chrisma (broken off). It was the monogram of the name of Christ, which was used in the 4th-6th centuries. n. e. and symbolized belonging to the Christian religion. Such a lamp was a ceremonial one, most likely it was used as a Christian temple utensil, which testified to the active spread of Christianity throughout the Northern Black Sea region.
Протягом всієї історії Тіри, місто переживало підйоми і кризи, але завжди залишалося значним культурним центром, в якому відправлялися офіційні і приватні культи. В ході археологічних розкопок в Тірі були виявлені два цікавих кам'яних рельєфа як дари божествам за обітницею, з зображенням фракійського вершника. Один з них виконаний з вапняку і являє собою вершника з батогом в руці. Поруч зображено дерево, обвите змією, собака і кабан. Знахідка такого рельєфу (II-III ст. н.е.) наочно свідчила про те, що римські солдати, моряки і члени їх родин, які проживали в Тірі, почитали не тільки римських, але і фракійських богів. Культ фракійського вершника досить широко шанувався у Фракії і Мезії, однак про його природу вчені сперечаються до цих пір. Throughout all the history of Tiri, the place was going through a period of a crisis, but it was already deprived of a significant cultural center, in which the official and private cults were directed. In the course of archaeological digging in Tiri boules, two tsikavih kam'yanih reliefs were revealed as a gift to the deities behind the inn, from the images of the Frakian top. One of them is the vikonaniy z vapnyaku and is a vertex with a batog in rutsi. The handrail is a picture of a tree, twine around a snake, a dog and a boar. The knowledge of such a rel рfu (II-III centuries AD) pointedly witnessed about those Roman soldiers, sailors and members of their homelands who lived in Tiri, revered not only the Roman, ale and fracian gods. The cult of the Frakian summit is widespread in the Frakii and Mesia, however, the nature of the latter is discussed to the until thenБілгород-Дністровська міська рада, 2024 рік