Конституційне право громадян на звернення


29.09.2021 10:04 26

Статтею 40 Конституції України передбачено, що громадяни мають право а надсила-ти індивідуальні або колективні письмові звернення чи особисто звертатися в органи державної влади, місцевого самоврядування і до посадових осіб цих органів, які зобов’язані розглянути звернення, дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом термін.

Закон України “Про звернення громадян” (ухвалено 02.10.1996 року, із змінами і до-повненнями) регулює питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України права вносити в органи державної влади пропозиції про по-ліпшення їхньої статуту, пропозиції про поліпшення їхньої діяльності, викривати не-доліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних і громадських органів.

Звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу особисто. Письмове звернення має бути підписано заявником із зазначенням дати. Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові.

Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авто-рами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Не розглядаються повторні звернення одним і тим самим органом від одного й того самого громадянина по питанню, яке вже було вирішено по суті.

Звернення розглядаються і вирішуються в термін упродовж одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пі-зніше 15 днів від дня їх одержання.

Звернення громадян, які мають установлені законодавством пільги, розглядаються в першочерговому порядку.

Скаргу на рішення, що оскаржувалося, може бути подано до органу або посадовій особі вищого рівня протягом одного року з моменту його ухвалення, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з ухваленим рішенням. Скарги, по-дані з порушенням зазначеного терміну, не розглядаються.

Рішення вищого державного органу, який розглядав скаргу, в разі незгоди з ним гро-мадянина може бути оскаржено через суд в термін, передбачений законодавством України.

Подане громадянином звернення, яке містить наклеп і образи, дискредитацію орга-нів державної влади, органів місцевого самоврядування, заклики до розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі та інших дій, несе за собою відповідаль-ність, передбачену законодавством.

Скарги на дії чи рішення органу державної влади, місцевого самоврядування, уста-нови, організації подаються в порядку підлеглості вищому органу або посадовій осо-бі, що не позбавляє громадянина права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства, а в разі відсутності такого органу або незгоди громадянина з ухвале-ним за скаргою рішенням – безпосередньо до суду.

Громадянин може подати скаргу особисто або через уповноважену на це іншу особу. Скарга в інтересах неповнолітніх і недієздатних осіб подається їхніми закон-ними представниками.

Керівники та інші посадові особи органів державної влади, місцевого самоврядування, установ і організацій зобов’язані проводити особисте приймання громадян. Відповідальні посадові особи, винні в порушенні цього Закону, несуть цивільну, адміністративну відповідальність, передбачену законодавством.
Білгород-Дністровська міська рада, 2021 рік